Eget familjedjur

LÄS NOGA INFORMATIONEN NEDAN INNAN ANSÖKAN SKICKAS IN! 

Chickas Minnesfond har till syfte att samla in medel för att ge ekonomiskt stöd till veterinärvård åt sjuka och skadade familjedjur i hela landet. Stiftelsens möjligheter att ge hjälp med veterinärkostnader, är helt beroende av gåvor från vänliga givare. Frivilliga gåvor och donationer är stiftelsens enda inkomstkälla. 

Bidrag kan inte ges i akuta situationer utan kan sökas för nödvändiga undersökningar och behandlingar som krävs inom en realistisk framtid. Stiftelsen ser gärna djurhälsopersonal har konsulterats och bedömt djurets behov av vidare åtgärder. 

Stiftelsen prioriterar stöd till ekonomiskt utsatta djurägare som kan verifiera att de lever på existensminimum och där alla resurser att ett sjukt djur kommer under vård, är uttömda. Ekonomiskt bistånd kan också ges till sjuka eller skadade hemlösa familjedjur som omhändertas av privatpersoner.

Det är alltid ägarens skyldighet och ansvar att ge sitt djur vård. Ägaren har också ansvar för att inte fördröja att ett sjukt djur kommer till veterinär för vård. Kommer det till stiftelsens kännedom att ett sjukt eller skadat djur inte ges vård av den som innehar eller förfogar över djuret, kan en orosanmälan till länsstyrelse komma att göras. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för djurskyddet.

Alla ansökningar ska skickas in skriftligt via digitalt ansökningsformulär. Målet är att påbörja en handläggning inom en vecka. När en handläggning påbörjas kontaktas sökande via mail vilket innebär att sökande måste ha en e-postadress, som fungerar och är korrekt angiven. För handläggning ska ske, krävs att ansökan är komplett och sanningsenligt ifylld. Det är sökande som måste förse stiftelsen med alla de uppgifter som efterfrågas i ansökan. Om uppgifter saknas eller är inkorrekta, lämnas ansökan utan åtgärd. Har djuret en tid bokad hos veterinär vid ansökningstillfället ska datum och tid uppges i ansökan tillsammans med namn och e-postadress till behandlade djursjukhus/klinik. 

Att söka bidrag från en stiftelse medför en del underlag, så att en seriös handläggning kan göras som grundas på korrekta fakta. Det är en process som alla sökande måste gå igenom och som tar sin tid. Sökande måste tillhandahålla de ekonomiska handlingar som efterfrågas och ställa dem till stiftelsens förfogande, om en bedömning ska kunna göras.  

Stiftelsens resurser är helt begränsade till gåvor och donationer. Om stiftelsen hjälper till med bidrag så är det endast en mindre begränsad summa men vi vill samtidigt se att den totala summan blir löst. Ansöks om hjälp från flera hjälpverksamheter måste informationen samordnas och det är sökandes ansvar att samtliga verksamheters beslut når all inblandade.  

Stiftelsen tar inte emot eller handlägger ansökningar via telefon eller SMS. 

OBSERVERA!
– Chickas Minnesfond kan inte ta emot ansökningar på djur med brådskande eller akut vårdbehov.
– Chickas Minnesfond behandlar inte ansökningar i efterhand och ger inga bidrag på redan inlagda djur eller på utförd vård och behandling.
– Chickas Minnesfond ger inga bidrag på redan betalda veterinärkostnader.
– Chickas Minnesfond gör endast utbetalningar av bidrag på fakturor från behandlande veterinärklinik/djursjukhus. Inga utbetalningar av bidrag sker till privatpersoner.
– En ansökan får bara omfatta ett djur.
– Sökande för hund måste vara registrerad som ägare i Jordbruksverkets Hundregister. Registrerat chipnummer är stiftelsens identifikation för hundar, vid handläggning.

 

Alla hot i syfte att påverka handläggning av ärenden eller personligt riktade hot, beivras och polisanmäls. 

Det är föredömligt om djuret är veterinärvårdsförsäkrat. Om inte, kan stiftelsen komma att ställa krav på att en veterinärvårdsförsäkring ska tecknas, för att ett bidrag ska beviljas. Det är extra angeläget om man inte kan avsätta pengar, om och när djuren blir sjuka. Om djuret drabbas av sjukdom eller råkar ut för en olycka i framtiden kan en veterinärvårdsförsäkring vara räddningen för stora kostnader. 

Det är reglerat i lag att hundar ska vara märkta och registrerade i Jordbruksverkets hundregister. Chipnumret är stiftelsens identifikation för hunden, vid handläggning.

Stiftelsen anser det angeläget att även katter och tamkaniner är märkta och registrerade och kan återfinnas om de kommer bort.
Katter: Svenska Kennelklubben och Kattförbundet Sverak har id-register för ägarregistrering av katter.
Kaniner: Sveriges Kaninvälfärdsförening tillhandahåller ett register för alla svenska tamkaniner. 

Insamlingsstiftelsen Chickas Minnesfond möjligheter till hjälp med bidrag inför veterinärvård är helt beroende av inkomna gåvor och donationer. Observera att stiftelsen inte kan ge några garantier för att ekonomiska bidrag kommer att beviljas. Det är alltid ditt ansvar som djurägare att se till att ditt sjuka eller skadade djur kommer under veterinärvård. 

 

 

Om du vill hjälpa...

Insamlingsstiftelsen Chickas Minnesfond är en livlina för utsatta djur. Stiftelsen ger djur
nödvändig hjälp när de drabbas av smärta, sjukdom och skada och deras liv är skört och otryggt.
Det ger dem livet tillbaka.