Hemlöst familjedjur

LÄS NOGA INFORMATIONEN NEDAN INNAN ANSÖKAN SKICKAS IN!

Insamlingsstiftelsen Chickas Minnesfond (stiftelsen) har till syfte att samla in medel för att ge ekonomiskt stöd till veterinärvård åt sjuka och skadade familjedjur i hela landet. Stiftelsens möjligheter att ge hjälp med veterinärkostnader är helt beroende av gåvor och donationer, som är stiftelsens enda inkomstkälla. Stiftelsen är en ideell verksamhet som bygger på frivilliga insatser.

Ekonomiskt bistånd kan ges till sjuka eller skadade hemlösa familjedjur som omhändertas av privatpersoner.

Bidrag kan inte ges i akuta situationer då stiftelsen är en ideell verksamhet med begränsad tillgänglighet.

Inför en ansökan ser stiftelsen gärna att djurhälsopersonal har konsulterats och bedömt djurets behov av åtgärder samt kostnad. Behandlande klinik/djursjukhus ska ha kontaktats för en offert på kostnaden, baserat på djurets symtom.

Alla ansökningar ska skickas in skriftligt via digitalt ansökningsformulär för ”upphittade hemlösa familjedjur”. Då verksamheten drivs ideellt är målet att påbörja en handläggning inom en vecka. När en handläggning påbörjas kontaktas sökande via mail vilket innebär att sökande måste ha en e-postadress, som fungerar och är korrekt angiven. För handläggning ska ske, krävs att ansökan är komplett och sanningsenligt ifylld. Det är sökande som måste förse stiftelsen med alla de uppgifter som efterfrågas i ansökan. Om uppgifter saknas eller är inkorrekta, lämnas ansökan utan åtgärd. Har djuret en tid bokad hos veterinär vid ansökningstillfället ska datum och tid uppges i ansökan tillsammans med namn och e-postadress till behandlade djursjukhus/ klinik.

– Alla upphittade djur som tycks vara hemlösa ska undersökas för ID-märkning (chip eller örontatuering) i syfte att söka en ägare. Kontakta veterinärklinik, djursjukhus eller polis som har scanner för avläsning av chip. Se nedan hur du söker chipnummer i register.

– Upphittade djur ska anmälas till polismyndighet. Om du omhändertar ett upphittat djur är du skyldig att anmäla det till polisen i enlighet med hittegodslagen. Besök närmaste polisstation eller ring 11414.

– Hittas ägaren till ett upphittat djur efter att en ansökan skickats in, måste stiftelsen omedelbart underrättas om det. Det är då ägaren som ansvarar för djurets veterinärkostnader.

– Stiftelsen kan inte ta emot ansökningar på djur med akut eller brådskande vårdbehov.

– Chickas Minnesfond behandlar inte ansökningar i efterhand och ger inga bidrag för redan utförd vård och behandling.

– Chickas Minnesfond gör endast utbetalningar av bidrag på fakturor från behandlande veterinärklinik/ djursjukhus. Stiftelsen skickar en bekräftelse på beviljade bidrag till behandlande veterinärklinik/ djursjukhus via mail, tillsammans med övriga uppgifter som behövs för fakturering till stiftelsen. Inga utbetalningar av bidrag sker till privatpersoner.

– En ansökan får bara omfatta ett djur.

– Stiftelsen tar inte emot eller handlägger ansökningar via mail, telefon, facebook, messenger eller SMS.

Ansöks om hjälp från flera hjälpverksamheter ska det noteras och de ska namnges i ansökan. Det är sökandes ansvar att samtliga verksamheters beslut når all inblandade. 

ID-märkning
Det är reglerat i lag sedan den 1 januari 2001 att hundar ska vara id-märkta och registrerade i Jordbruksverkets hundregister. Sedan den 1 januari 2023 är det lagreglerat att även katter ska vara id-märkta och registrerade i Jordbruksverkets kattregister.

Hund: Ägare till ID-märkt hund söks i Jordbruksverkets hundregister (men bör också kontrolleras i Svenska kennelklubbens hundregister)

Katt: Ägare till ID-märkt katt söks i Jordbruksverkets kattregister (men bör också kontrolleras i  Svenska kennelklubbens kattregister och i Sverak kattregister.

Tamkaniner kan vara örontatuerade, chipmärkta och undantagsvis ringmärkta. Har du hittat en tamkanin så har Sveriges Kaninvälfärdsförening ett register för alla svenska tamkaniner. 

Alla hot i syfte att påverka handläggning av ärenden eller personligt riktade hot, beivras och polisanmäls.

Det är ett brott mot djurskyddslagen att inte ge sjuka och skadade djur vård och behandling. Kommer det till stiftelsens kännedom att ett sjukt/ skadat djur inte ges vård av den som innehar eller förfogar över djuret, kan en orosanmälan komma att göras till länsstyrelsen. Varje enskild person som innehar eller förfogar över ett djur, även tillfälligt, har det primära ansvaret för djuret och att det får vård och behandling om det är sjukt eller skadat.

Insamlingsstiftelsen Chickas Minnesfond möjligheter till hjälp med bidrag inför veterinärvård är helt beroende av inkomna gåvor och donationer. Observera att stiftelsen inte kan ge några garantier för att ekonomiska bidrag kommer att beviljas.

 

 

 

 

Om du vill hjälpa...

Insamlingsstiftelsen Chickas Minnesfond är en livlina för utsatta djur. Stiftelsen ger djur
nödvändig hjälp när de drabbas av smärta, sjukdom och skada och deras liv är skört och otryggt.
Det ger dem livet tillbaka.