Chickas Minnesfond.

Stiftelseförordnande och stadgar

Insamlingsstiftelsen instiftades 2017 (verksamheten har funnits med samma ändamål mellan 1993 – 2016 inom en djurskydds- och djurrättsorganisation) och ska samla in, ta emot, förvalta och dela ut medel som tillfaller Insamlingsstiftelsen genom exempelvis testamenten, donationer och gåvor.

Insamlingsstiftelsen har till ändamål att:
– samla in medel i syfte att lämna ekonomiskt stöd samt rådgivning för djurskyddsinsatser till hjälp för huvudsakligen veterinära insatser åt familjedjur i Sverige.

Stiftaren förordar att följande föreskrifter ska gälla för denna Insamlingsstiftelse

§1 Stiftare och namn
Stiftare är Siw Ågren, Kalmar.
Insamlingsstiftelsens namn ska vara ”Insamlingsstiftelsen Chickas Minnesfond”, kallad Chickas Minnesfond.
Insamlingsstiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden. Insamlingsstiftelsen Chickas Minnesfond bildas genom stiftarens undertecknande av denna handling.

§2 Ändamål
Chickas Minnesfond har till syfte att samla in medel och med dessa hjälpa till med kostnader, helt eller delvis, för veterinärvård åt hemlösa familjedjur som är skadade och/eller sjuka och till ekonomiskt bidrag åt ägare som inte kan bekosta sitt djurs veterinärbehandling och vård.

Djur är individer med rätt att så långt det är veterinärmedicinskt möjligt få hjälp att leva sina liv. Insamlingsstiftelsen ska bidra till att fler djur får denna möjlighet. Men om djuret lider och det inte finns någon eller en mycket liten chans till ett bra liv, ska det inte vara självklart att uppehålla djurets liv, även om det är veterinärmedicinskt möjligt. Familjedjur är familjemedlemmar som är mycket viktiga för sina ägare. Att umgås med djur är till stor betydelse för människors välbefinnande. Att ge ägare i ekonomiskt trångmål hjälp att bekosta vård till och behålla sin djurfamiljemedlem fyller således en viktig social funktion.

Insamlingsstiftelsen ska vara verksam över hela landet och för alla djurslag inom familjedjuren. Huvudsakligen ska ekonomisk hjälp ges till att bekosta veterinärvård och behandling, i första hand akut och i andra hand mer långsiktig vård och behandling. I speciella fall kan ekonomisk hjälp ges till att bekosta rehabilitering, mediciner och (special)kost. Endast av mycket speciella skäl och omständigheter kan ekonomisk hjälp ges till att bekosta kastrering, vaccinering och/eller märkning av djur.

Utdelning av anslag/bidrag får ske direkt från insamlade medel. Bidrag är beroende av inkomna medel. Varje ansökan behandlas individuellt och av den eller de som styrelsen utser att sköta den löpande verksamheten.

Insamlingsstiftelsen ska alltid ha en kompromisslös inställning när det handlar om synen på djur som individer med ett egenvärde och med rätt till sitt liv. Detta synsätt ska vara utgångspunkten för stiftelsens verksamhet och agerande. Insamlingsstiftelsen stödjer aldrig på något sätt, att djur som kan bli friska och/eller få ett bra liv, dödas.

§3 Styrelse
I Insamlingsstiftelsen finns en styrelse som ansvarar för dess verksamhet.

Insamlingsstiftelsens styrelse ska bestå av minst fyra (4) och högst fem (5) ledamöter. Högst två (2) suppleanter kan därutöver utses. Styrelseuppdragen ska gälla tills vidare utan bestämd mandattid. Ledamöter och suppleanter i styrelsen utses genom att styrelsen är självsupplerande, det vill säga att kvarvarande styrelseledamöter väljer in nya.

Den första styrelsen utses av stiftaren.
Styrelseledamot och suppleant kan på egen begäran skiljas från uppdraget.

En styrelseledamot eller suppleant kan avsättas genom majoritetsbeslut där ordförande stöder beslutet, i situationer där det behövs för att säkra samarbetet eller insamlingsstiftelsens integritet. Avsättning kan till exempel bli aktuell om en ledamot motverkar Insamlingsstiftelsens ändamål och syfte, ger insamlingsstiftelsen dåligt rykte eller påverkar samarbetet negativt.

Utökning respektive minskning av antalet ledamöter/suppleanter enligt stadgarna med åtföljande personval, beslutas i förekommande fall av styrelsen.

När inte annat föreskrivs enligt dessa stadgar är styrelsen beslutsför med minst tre fjärdedelar av ledamöterna deltagande i mötet. Beslut fattas med enkel majoritet när inte annat föreskrivs i stadgarna. Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.

Stiftaren Siw Ågren ska vara ledamot i Insamlingsstiftelsens första styrelse och därtill vara styrelsens ordförande, tills hon själv väljer att avgå. Stiftaren kan inte avsättas som ledamot och ordförande.

När stiftaren Siw Ågren själv väljer att avgå som ledamot och styrelsens ordförande, ska till ledamot och ordförande i första hand utses någon som hon valt som efterträdare och i andra hand en person som styrelsen är enig om att välja. Ett grundläggande och absolut krav är att ordföranden för Insamlingsstiftelsen till fullo delar den syn på djur och deras rätt att få hjälp att leva, som kommer till uttryck i 2§ i dessa stadgar.

Samtliga styrelseledamöter och suppleanter ska ha en värdegrund med respekt för djurs rätt till sina liv och företrädesvis en bakgrund med kunskap och erfarenhet av djurskydd och/eller annat som kan bistå verksamheten och föra den framåt.

I styrelsen bör finnas ekonomisk respektive juridisk sakkunskap/kompetens. Denna sakkunskap/kompetens får tillgodoses genom adjungering.

Styrelsen väljer inom eller utom sig de övriga funktionärer de finner nödvändiga.

Styrelsen kan för viss tid eller för särskilt ärende adjungera utomstående sakkunnig. Adjungerad sakkunnig äger yttranderätt men ej förslags- eller rösträtt.

Revisor som deltar i mötet vid styrelsesammanträde äger yttrande- och förslagsrätt.

Insamlingsstiftelsen har sitt säte i Kalmar, men styrelsemedlemmarnas hemvist kan vara på annan plats inom landet.

Ordföranden ska se till att sammanträden hålls när det behövs och kallar till dessa skriftligen eller muntligen. Till styrelsens sammanträden ska kallas samtliga ledamöter och suppleanter. Deltagande suppleanter äger yttranderätt men ej förslags- eller rösträtt.

I första hand ska ordföranden ansvara för den löpande verksamheten. Om den inte har möjlighet ska styrelsen utse en ansvarig inom eller utom sig, som sköter uppdraget. Den ansvariga ska på styrelsens delegering ansvara för och driva Insamlingsstiftelsens dagliga och regelbundna verksamhet, med bland annat hantering och bedömning av ansökningar i enlighet med styrelsens beslutade ramar samt återrapportera till styrelsen.

Styrelsen ska upprätta en intern arbetsordning som ett styrdokument till hjälp för den löpande verksamheten. Dokumentet ska vara ”levande” och uppdateras vid behov.

Styrelsen kan delegera vissa uppdrag och avgörandet av vissa ärenden till enskild styrelseledamot, extern person eller arbetsutskott.

§4 Protokoll
Vid Insamlingsstiftelsens sammanträde ska föras protokoll som ska justeras av ordföranden jämte den eller de personer som vid varje tillfälle utses. Protokollen ska föras i nummer- och årsföljd och förvaras på betryggande sätt.

§5 Firmateckning
Insamlingsstiftelsens firma tecknas av den eller de som styrelsen utser.

§6 Räkenskapsår
För Insamlingsstiftelsen ska föras erforderliga räkenskaper. Räkenskapsår ska vara kalenderår. Första räkenskapsåret avslutas den 31 december 2018.

§7 Revision
Insamlingsstiftelsen ska ha en auktoriserad revisor samt revisorssuppleant. Revisorn kan vara en fysisk person och/eller en juridisk person, ett revisionsbolag. Revisorn ska bland annat granska hur organisationen följer sina stadgar och främjar sitt ändamål. Auktoriserad revisor och revisorssuppleant eller revisionsbolag utses av styrelsen för ett år i taget.

Senast den 1 mars ska styrelsens förvaltningsberättelse och föregående års räkenskaper överlämnas till Insamlingsstiftelsens revisor, vilken inom en månad ska avge revisionsberättelse med angivande huruvida styrelsen förvaltat Insamlingsstiftelsen i enlighet med stadgarna, god stiftelsesed och gällande lagstiftning. Förvaltnings- och revisionsberättelser samt resultat- och balansräkning ska överlämnas till länsstyrelsen i aktuellt län, senast sex månader efter räkenskapsårets utgång.

§8 Placeringsriktlinjer
Insamlingsstiftelsen ska tillgodose sitt syfte genom att använda sina insamlade medel och dess avkastning för att utdela bidrag i enlighet med ändamålet. Styrelsen ska se till att Insamlingsstiftelsens tillgångar på bästa sätt är räntebärande med strängt iakttagande av medlens säkerhet.

Insamlingsstiftelsens styrelse beslutar om placering av de samlade resurserna jämte avkastningen.

§9 Förvaltning
Insamlingsstiftelsen ska ha egen förvaltning. Styrelsen ska vid förvaltning av Insamlingsstiftelsens tillgångar tillse att dess egendom är förvarad på fullt betryggande sätt och att tillgångarna ger bästa möjliga avkastning. Förvaltningen ska i övrigt ske under beaktande av vad som följer av lagen om tillsyn över stiftelser.

Insamlingsstiftelsen ska genom att motta testamenten, donationer, anslag och gåvor och kan genom att samarbeta med företag, organisationer, fonder, stiftelser eller på annat sätt, generera de medel som erfordras för att uppfylla ändamål och syfte. Det ska finnas möjlighet för insamlingsstiftelsen att verka för sina syften, i egen regi eller via andra, genom informationsspridning, opinionsbildning, utveckla plattformar och arbetssätt som kan användas för att rädda och förbättra djurs liv.

§10 Stadgeändring
Styrelsen får utan tillstånd av myndighet ändra, upphäva eller åsidosätta föreskrifterna i detta förordnande så länge detta görs i enlighet med stiftelsens syfte, ändamål och grundsyn.

Ändring av stadgar får beslutas endast av en fulltalig styrelse med kvalificerad majoritet där minst tre fjärdedelar av ledamöterna, däribland ordföranden, stödjer beslutet. Sådan ändring kan endast ske under förutsättning att ändringen inte strider mot Insamlingsstiftelsens syfte, ändamål och grundsyn.

§11 Upplösning
Insamlingsstiftelsen kan upplösas om styrelsen ansöker om detta enligt då gällande bestämmelser. I samband med detta ska styrelsen besluta hur Insamlingsstiftelsens innevarande tillgångar ska hanteras för att fortsätta tjäna angivet ändamål. Ansökan om upplösning ska föregås av ett beslut härom, fattat av en enhällig och fulltalig styrelse.

Kalmar 2017-10-16

Siw Ågren
Stiftare

Om du vill hjälpa...

Insamlingsstiftelsen Chickas Minnesfond är en livlina för utsatta djur. Stiftelsen ger djur
nödvändig hjälp när de drabbas av smärta, sjukdom och skada och deras liv är skört och otryggt.
Det ger dem livet tillbaka.