Chicka ska sprida information och bilda opinion.

Upprop 

Insamlingsstiftelsen Chickas Minnesfond har till syfte och ändamål att samla in medel för att att lämna ekonomiskt stöd samt ge rådgivning för djurskyddsinsatser, till hjälp åt huvudsakligen veterinära insatser för familjedjur i Sverige. Insamlingsstiftelsen ligger under länsstyrelsens tillsyn.

Djur är individer med rätt att få hjälp med vård och behandling när de blir sjuka eller skadas. Insamlingsstiftelsen ska bidra till att fler djur får denna möjlighet. Familjedjur är familjemedlemmar som är mycket viktiga för sina ägare. Att umgås med djur är till stor betydelse för människors välbefinnande. Att ge ägare i ekonomiskt trångmål hjälp att bekosta vård till och behålla sin djurfamiljemedlem fyller en viktig social funktion. Insamlingsstiftelsen ska också vara till hjälp för hemlösa djur som är skadade eller sjuka och inte har någon som kan betala.

Insamlingsstiftelsen har en kompromisslös inställning när det handlar om synen på djur som individer med ett egenvärde och rätt till sina liv. Detta synsätt ska vara utgångspunkten för stiftelsens verksamhet och agerande. Insamlingsstiftelsen stödjer aldrig på något sätt att djur som kan bli friska eller få ett bra liv dödas.

Undertecknade stiftare beslutar härmed att bilda stiftelsen ”Insamlingsstiftelsen Chickas Minnesfond” att såsom självständig stiftelse främja följande ändamål:

Stiftelsetyp
Insamlingsstiftelse

Stiftare
Siw Ågren

Stiftelsens namn
Insamlingsstiftelsen namn är ”Insamlingsstiftelsen Chickas Minnesfond”, kallad Chickas Minnesfond.

Stiftelsens ändamål
Chickas Minnesfond har till syfte att samla in medel för att hjälpa till med kostnader, helt eller delvis, för veterinärvård åt hemlösa familjedjur som är skadade och/eller sjuka och till ekonomiskt bidrag till ägare som inte kan bekosta sitt djurs veterinärbehandling eller vård.

Stiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden. Stiftelsen bildas genom undertecknande av denna handling och genom ett upprop som tillkännages på Insamlingsstiftelsen Chickas Minnesfonds hemsida.

Från detta upprop beräknas registreringsprocessen ta några månader innan Insamlingsstiftelsen får ett registreringsbevis med organisationsnummer. Insamlingsstiftelsen kommer sedan, så snart som möjligt efter att alla registreringshandlingar är klara, att ansöka om ett 90-konto hos Svensk Insamlingskontroll.

Kalmar 2017-10-16
Siw Ågren
Stiftare

 

Om du vill hjälpa...

Insamlingsstiftelsen Chickas Minnesfond är en livlina för utsatta djur. Stiftelsen ger djur
nödvändig hjälp när de drabbas av smärta, sjukdom och skada och deras liv är skört och otryggt.
Det ger dem livet tillbaka.